Projekt „Podpora zaměstnanosti žen v Praze“


Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003316

Anotace projektu: Zlepšíme pracovní předpoklady klientek projektu a snížíme tak rozdílnost v postavení žen a mužů na trhu práce v Praze.

Pomocí souboru vhodně zvolených, provázaných a v praxi osvědčených aktivit co nejvíce eliminujeme handicapy uzavírající těmto ženám cestu na pracovní trh.

Hlavní důraz bude kladen na individuální přístup a poradenství.

Projektem projde 30 klientek, z nichž 24 bude podpořených více jak 40 hodin, minimálně 12 získá kvalifikaci a minimálně 8 získá zaměstnání.

Výše přidělené dotace: 1.878.107,- Kč.

Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2016, datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 1. 2018.

Závěr: Projekt již byl ukončen. Projekt byl řádně a efektivně realizován a splnil všechna předepsaná kritéria.