Od rodiny do práce


„Od rodiny do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012457

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012457

Termín realizace: 1.2.2020 až 30.11.2021

Anotace projektu: Systémem vzájemně propojených aktivit skupinového a individuálního poradenství zlepšíme postavení min. 100 osob pečující o malé děti na trhu práce.
Zvolené aktivity zvýší osobní i pracovní motivaci účastníků projektu, doplní obecné i profesní kompetence, zprostředkují vhodné zaměstnání a podpoří účastníky při udržení pracovních míst po nástupu do zaměstnání.
Dílčí cíle projektu jsou:
- Min. 100 podpořených osob
- Min. 40 osob získá kvalifikaci po absolvování kurzu
- Min. 30 osob získá zaměstnání

Projekt řeší zaměstnání osob pečujících o malé děti, a to jak uchazečům o zaměstnání, tak osobám neaktivním (osoby na rodičovské dovolené a osoby v domácnosti vracející se do práce).
Je zřejmé, že v současné době jsou nezaměstnané či nedobrovolně neaktivní pouze osoby, které čelí kumulaci níže popsaných handicapů, protože jinak by vhodné zaměstnání získaly i bez účasti v projektu.
Hlavní problémy osob pečujících o malé dítě:
1. Problémy s motivací a v rovině psychické (pocity úzkosti a smutku až deprese, stavy nervozity, pokles sebedůvěry, ztráta pocitu vlastní hodnoty, nízká ctižádost, počínající sociální izolace).
2. Nevyhovující obecné či měkké kompetence (neschopnost reagovat rychle na změny na trhu, neschopnost motivovat se, kompetence pak jsou nedostačující a pro zaměstnavatele se stávají těmi méně schopnými). Aktuálně je problém též absence digitálních kompetencí potřebných pro rozvoj průmyslu 4.0.
3. Nedostatečné odborné kompetence (nedostatečná odbornost pro současné trendy trhu práce, odborná stagnace a průběžné nesledování novinek a možností). Profesní zaměření neodpovídající trhu práce (změny na trhu práce, některé profese zanikají, jiné už jsou méně poptávané).
5. Nutnost zvládat sladění péče o děti, domácnost a práci, tj. omezení pracovního potenciálu.
6. Nedostatečná nabídka flexibilních pracovních míst ze strany zaměstnavatelů a díky tomu možná dlouhodobá nezaměstnanost.