Podrobné parametry projektu


Obecné parametry pro účast v projektu na profesní VZDĚLÁVÁNÍ zaměstnanců členů spolku Smysl života, z.s. - vzdělávání, reg. č. CZ.03.01.03/00/22_040/0002265 – Výzva č. 40

 • Zájemce o školení (= firma nebo OSVČ) musí být členem daného spolku!
 • Realizace nejdříve od 1.2.2024, max. však do 31.1.2027
 • Režim podpory: de minimis (musíte mít dostatečně volnou de minimis, a to i v rámci propojených podniků)
 • Vzdělávání musí být pouze z oblasti: Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání nebo Technické a odborné vzdělávání
 • V projektu nebudou podpořeny kurzy z oblasti: rozvoj digitálních a IT dovedností, vzdělávání v rámci Průmyslu 4.0, robotizace, aj. (na tyto oblasti bude jiná výzva), a to ani kdyby část digitální výuka byla jen minimální
 • Stejně tak nelze školit kurzy, které jsou nařízeny státem (např. Bezpečnost práce)
 • Školení mohou být akreditovaná i neakreditovaná
 • 1 osoba = 40 hodin školení, 1 hodina školení = 60 minut!
 • Školení mohou být otevřená a uzavřená.
 • Otevřený kurz je kurs určený pro veřejnost,
  • Může se ho tedy zúčastnit osoba, která si kurz zaplatí sama
  • Může se ho zúčastnit zaměstnanci člena spolku, kteří tento kurz budou mít v rámci projektu ZDARMA a navíc ještě mohou mít proplaceny příspěvky na mzdové náklady.

Omezení počtu osob = maximálně 12 osob z projektu.

 • Uzavřený kurz je realizován pouze pro Vaši společnost a je určen právě pro 12 osob (tzn.12 osob z projektu)
 • Školit lze vždy max. 12 zaměstnanců jednom v kurzu, ideálně když minimálně 1x osoba je ve věku 55+
 • Školí se pouze v pracovní dny od 6:00 do 22:00
 • Školení může probíhat prezenčně nebo on-line (obě se předem hlásí na MPSV, z důvodu možné neohlášené kontroly). Podrobný plán školení se musí zasílat na MPSV min. 12 kalendářních dní předem (resp. 10 dní)
 • Nahlášené školení nelze měnit! Maximálně ho lze ZRUŠIT, ale zde je podmínka 3 pracovní dny předem!!
 • I při on-line školení musí být minimálně 1x účastník z projektu na pracovišti! (kvůli neohlášené kontrole), dokládá se záznam ze SW, který potvrzuje přihlášení od/do a audiozáznam celého školení (požadované výstupy musí zajistit vzdělávací společnost)
 • Školeni mohou být pouze zaměstnanci člena spolku, kteří předem doloží platnou Pracovní smlouvu včetně pracovní náplně (nikoliv DPP či DPČ!!) a osoby OSVČ, kteří jsou členové spolku a kteří doloží Potvrzení od příslušné OSSZ, že po celou dobu školení byli v jejich evidenci vedeni.
 • Výběr kurzu musí být v přímé vazbě na pracovní náplň každého zaměstnance
 • Pokud se jedná o vazbu na budoucí náplň práce, musí být tato skutečnost předem doložena, např. vnitřní směrnicí organizace, rozvojovým plánem dané osoby/pracovního místa, plánem organizačních či personálních změn, atd.
 • Člen spolku (firma), který vyslal své zaměstnance na školení má nárok na proplacení mzdových nákladů v počtu proškolených osobohodin (netýká se zaměstnanců, na které pobírá jiné podpory).
 • Člen spolku OSVČ nemá nárok na vyplacení mzdových nákladů.

Zkrácený přehled spolupráce:

 1. Nahlášení zájmu a ověření si dostupnosti požadovaných hodin (odpovědná osoba: G. Hořínková, horinkova@smysl-zivota.eu, tel. 739 571 400)
 2. Stát se platným členem spolku, tedy členskou organizací (ČO) – tzn. členská přihláška + zaplacení členského příspěvku
 3. Vyplnění Vstupního dotazníku, podle kterého je zjištěna volná de minimis (v rámci propojených podniků), je zjištěn požadovaný počet potřebných osobohodin, který je tak „rezervován“ pro zájemce
 4. Dále je od nové ČO zajišťováno dodání:
  • podepsaná Smlouva o spolupráci mezi spolkem jako Příjemcem dotace a členskou organizací příjemce (jako Zapojený subjekt) o pravidlech při školení jejích zaměstnanců a podmínkách proplacení Mzdových příspěvků (netýká se OSVČ), včetně zaslání Metodiky školení (k pochopení pravidel) a jeho potvrzení
  • podepsání předvyplněného formuláře ČP de minimis (MPSV musí předem schválit)
  • seznam plánovaných účastníků/zaměstnanců školení
  • pracovní smlouvy všech školených zaměstnanců, pokrývajících celou dobu školení
  • popis pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců k prokázání oprávněnosti zvolených témat školení, popřípadě doklady prokazující vazbu na plánovanou/budoucí náplň práce
  • monitorovací listy školených zaměstnanců (jednoduchý, povinný formulář MPSV k evidenci podpory)
  • vyplněný Plán aktivit a s dostatečným předstihem, tj. minimálně 12 kalendářních dní před konáním školící akce tak, aby školení mohlo být řádně nahlášeno v systému MPSV (nahlásit jde školení nejpozději 10 kalendářních dnů předem, tj. mezi datem konání zadání a datem konání školení musí být 9 kalendářních dnů!). Plán je připravován v souladu s lektorem.
 5. Aby ČO byly vyplaceny příspěvky na mzdové náklady je po ukončení školení povinna dodat níže uvedené doklady, které budou zcela v souladu s realizovaným školením, a to co do výše počtu školených hodin, proplacené mzdy, dnů docházky či úvazku daném v Pracovní smlouvě:
 • Mzdové listy účastníků, Výplatní pásky, Pracovní výkaz (teprve na základě dodání těchto dokladů vzniká nárok na proplacení mzdových příspěvků)
 • (netýká se OSVČ, kteří nemají nárok na vyplácení refundace mzdových nákladů)

Konkrétní částky výplat mzdového příspěvku se řídí níže uvedenou tabulkou:


V rámci celého procesu jste individuálně vedeni tak, aby Vaše administrativní spoluúčast byla, co nejmenší.