Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Anotace a cíl projektu

ANOTACE PROJEKTU

Zlepšíme pracovní předpoklady klientek projektu a snížíme tak rozdílnost v postavení žen a mužů na trhu práce v okrese Nymburk. Pomocí souboru vhodně zvolených, provázaných a v praxi osvědčených aktivit co nejvíce eliminujeme handicapy uzavírající těmto ženám cestu na pracovní trh.

Hlavní důraz bude kladen na individuální přístup a poradenství. Projektem projde 30 klientek, z nichž 24 bude podpořených více jak 40 hod., min. 12 získá kvalifikaci a min. 8 získá zaměstnání.

CÍL PROJEKTU

Projekt si klade za hlavní cíl podpořit zaměstnanost a rovné postavení na trhu práce u 30 klientek projektu a rovněž podporovat postavení žen na trhu práce a zlepšit jejich přístup na trh práce s ohledem jejich na potřebu sladit pracovní život s péčí o dítě.

Cílem je u všech 30 klientek projektu maximálně přispět k odstranění bariér bránících jejich přímému vstupu na trh práce a eliminace handicapů, které se ukazují jako důvody jejich nevýhodného postavení na trhu práce vůči mužům a maximu klientek najít odpovídající zaměstnání za rovných finančních i ostatních podmínek.

Dílčími cíli projektu je:

1. Posílit cílevědomou snahu 30 klientek o nalezení a maximálního uplatnění jejich skutečného potenciálu, tj. poskytnout jim odbornou pomoc v hledání uplatnění na trhu práce a sladění rodina a práce (cíle bude dosaženo prostřednictvím systému individuální pomoci a poradenství zahrnující poradenství, koučing i mentoring a poskytnutím pracovní/bilanční diagnostiky a sestavením osobního plánu rozvoje).

2. Zvýšit u všech 30 klientek jejich motivaci, asertivitu a sebevědomí (cíle bude dosaženo mimo individuálního poradenství absolvováním motivačního kurzu).

3. Poskytnout min. 24 klientkám možnost doplnění, prohloubení či obnovení si znalostí, obecných a měkkých kompetencí (cíle bude dosaženo prostřednictvím profesionálních kurzů posilujících právní povědomí klientek, jejich finanční gramotnost, komunikaci, sebeprezentaci a další techniky podporující jejich úspěch v konkurenci na pracovním trhu a v neposlední řadě budou mít klientky možnost si doplnit ICT gramotnost prostřednictvím certifikovaného kurzu ECDL CITIZEN).

4. Odstranit kvalifikační bariéry u min. 12 klientek, které je limitují v nástupu do zaměstnání (prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů včetně zkoušek profesní kvalifikace).